دانلود فیلم های دادگستری

زلزله 2800

دانلود جزوه

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

مبحث 6 (بارگذاری)

دانلود جزوه

پارت 1

پارت 2

مبحث 7 (خاک و پی)

دانلود جزوه

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

مبحث 10 (فولاد) و جوش

دانلود جزوه

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

پارت 5

پارت 6

پارت 7

راهسازی

دانلود جزوه

پارت 1

روسازی

دانلود جزوه

پارت 1

مبحث 4 (الزامات عمومی و معماری)

دانلود جزوه

پارت 1

پارت 2

پارت 3

مبحث 19  (صرفه جویی در انرژی)

دانلود جزوه

پارت 1

پارت 2

پارت 3

پارت 4

مبحث 9 (سازه های بتن آرمه)

 

 

 

مبحث 8 (مصالح بنایی) – در حال تکمیل

 

 

 

مبحث 5 (مصالح ساختمانی) و خلاصه نشریه 55 – در حال تکمیل

 

 

 

مبحث 15 (آسانسور و پله برقی) – در حال تکمیل

 

 

 

مبحث 18 (عایق بندی) – در حال تکمیل

 

مباحث حقوقی – در حال تکمیل

 

 

 

مبحث 22 (مراقبت و نگهداری ساختمان) – در حال تکمیل

 

 

مبحث 12 (ایمنی) – در حال تکمیل