دانلود فیلم های نظارت – جوش (تدریس از کتاب) ویرایش جدید

دانلود چارت جوش و تست ویرایش جدید

دانلود فیلم جوش-جلسه اول

دانلود فیلم جوش-جلسه دوم

دانلود فیلم جوش-جلسه سوم

دانلود فیلم جوش-جلسه چهارم

 

دانلود فیلم های نظارت -مبحث 5 (تدریس از کتاب)

دانلود چارت و تست

دانلود فیلم مبحث 5 – جلسه اول

دانلود فیلم مبحث 5 – جلسه دوم

 

دانلود فیلم های نظارت – مبحث 6 (تدریس از جزوه)

دانلود جزوه و تست

دانلود فیلم مبحث 6 – جلسه اول

دانلود فیلم مبحث 6 – جلسه دوم

دانلود فیلم مبحث 6 – جلسه سوم

دانلود فیلم مبحث 6 – جلسه چهارم

دانلود فیلم مبحث 6 – جلسه پنجم

دانلود فیلم مبحث 6 – جلسه ششم

دانلود فیلم مبحث 6 – جلسه هفتم

 

دانلود فیلم های نظارت – مبحث 7 (تدریس از کتاب)

دانلود چارت و تست

دانلود فیلم مبحث 7 – جلسه اول

دانلود فیلم مبحث 7 – جلسه دوم

دانلود فیلم مبحث 7 – جلسه سوم

دانلود فیلم مبحث 7 – جلسه چهارم

 

دانلود فیلم های نظارت – مبحث 8 (تدریس از جزوه)

دانلود چارت و تست

دانلود فیلم نظارت مبحث 8 – جلسه اول

دانلود فیلم نظارت مبحث 8 – جلسه دوم

دانلود فیلم نظارت مبحث 8 – جلسه سوم

 

دانلود فیلم های نظارت -مبحث 9 (تدریس از کتاب) در حال تکمیل

چارت بتن      جزوه (فصل20)        جزوه تست      جزوه جدول میلگرد      جزوه پذیرش میلگرد

دانلود فیلم جلسه اول بتن

دانلود فیلم جلسه دوم بتن

دانلود فیلم جلسه سوم بتن

دانلود فیلم جلسه چهارم بتن

دانلود فیلم جلسه پنجم بتن

دانلود فیلم جلسه ششم بتن

دانلود فیلم جلسه هفتم بتن

دانلود فیلم جلسه هشتم بتن

دانلود فیلم جلسه نهم بتن

دانلود فیلم جلسه دهم بتن

دانلود فیلم جلسه یازدهم بتن

دانلود فیلم جلسه دوازدهم بتن

 

دانلود فیلم های نظارت -مبحث 10 (تدریس از جزوه)

دانلود جزوه و تست

دانلود فیلم مبحث 10 – جلسه اول

دانلود فیلم مبحث 10 – جلسه دوم

دانلود فیلم مبحث 10 – جلسه سوم

دانلود فیلم مبحث 10 – جلسه چهارم-بخش اول

دانلود فیلم مبحث 10 – جلسه چهارم-بخش دوم

دانلود فیلم مبحث 10-جلسه پنجم – بخش اول

دانلود فیلم مبحث 10-جلسه پنجم – بخش دوم

دانلود فیلم مبحث 10-جلسه پنجم – بخش سوم

دانلود فیلم مبحث 10 – جلسه ششم

دانلود فیلم مبحث 10- جلسه هفتم – بخش اول

دانلود فیلم مبحث 10- جلسه هفتم – بخش دوم

دانلود فیلم مبحث 10 – جلسه هشتم

دانلود فیلم مبحث 10-جلسه نهم

دانلود فیلم مبحث 10-جلسه دهم(پایان – تکمیلی و مرور)

 

دانلود فیلم های نظارت -مبحث 11 (تدریس از کتاب) ویرایش جدید

دانلود چارت و تست ویرایش جدید

دانلود فیلم مبحث 11-جلسه اول

دانلود فیلم مبحث 11-جلسه دوم

دانلود فیلم مبحث 11-جلسه سوم

دانلود فیلم مبحث 11-جلسه چهارم

 

دانلود فیلم های نظارت -مبحث 12 (تدریس از کتاب)

دانلود چارت و تست

دانلود فیلم مبحث 12 – بخش اول

دانلود فیلم مبحث 12 – بخش دوم

 

دانلود فیلم های نظارت -مبحث 21 (تدریس از کتاب)

دانلود چارت و تست

دانلود فیلم مبحث 21

 

دانلود فیلم های نظارت -مبحث 22 (تدریس از کتاب)

دانلود چارت و تست

دانلود فیلم مبحث 22

 

دانلود فیلم های نظارت – زلزله 2800 (تدریس از جزوه)

دانلود جزوه و تست

دانلود فیلم زلزله 2800 – جلسه اول

دانلود فیلم زلزله 2800 – جلسه دوم

دانلود فیلم زلزله 2800- جلسه سوم

 

ویندوز 10

توجه: دوستانی که ویندوز 10 دارند احتمالا موقع پخش فیلم ها این عکس را مشاهده کنند

برای حل این مشکل ابتدا فایل زیر را دانلود کنید. از حالت زیپ خارج کنید و روی آن دبل کلیک کنید بعد دکمه yes را بزنید و سپس ok را بزنید

دانلود

دیگر مشکل پخش فیلم ها حل می شود. این کار فقط برای ویندوز 10 نیاز به انجام است