فیلم مبحث 10 و 17 کلاس معماری رشت

بعد از دانلود فیلمهای زیر، روی فیلم دبل کلیک کنین. بعد از شما پسورد میخواد. پسورد پخش فیلمها در پایین آمده است

پسورد

memari1402

 

لینک دانلود فیلم مبحث 10 (فولاد) معماری

 

دانلود تست صفحات143-184 (اعضای مختلط)

دانلود تست صفحات185-211

دانلود تست صفحات 453 – 525

دانلود نکات تکمیلی در بازه 185 تا 211 کتاب 

دانلود نکات تکمیلی در بازه 453 تا 525 کتاب 

 

دوستان توجه کنند که همه صفحات فولاد برای معماری مهم نیست و فقط جاهای مهم فولاد که قبلا سوال آمده و یا در آینده سوال خواهد آمد در فیلمها بررسی می شوند. بنابراین صفحاتی که از کتاب تدریس نمی شود نیازی به مطالعه ندارد.

 

دانلود فیلم پارت اول صفحه 1 تا 37

دانلود فیلم ادامه پارت اول صفحات 143 تا 184 (اعضای مختلط)

دانلود فیلم پارت دوم صفحه 185 تا 192

دانلود فیلم پارت سوم صفحه 193 تا 195

دانلود فیلم پارت چهارم صفحه 196 تا 207

دانلود فیلم پارت پنجم صفحه 207 تا 211

دانلود فیلم پارت ششم صفحه 453 تا 468

دانلود فیلم پارت هفتم صفحه 469 تا 489

دانلود فیلم پارت هشتم صفحه 490 تا 504

دانلود فیلم پارت نهم صفحه 505 تا 525

پایان فیلمهای فولاد

 

لینک دانلود فیلم مبحث 17 معماری(پایان)

دانلود چارت                دانلود تست

دانلود پارت اول فیلم

دانلود پارت دوم فیلم